T6. Th6 24th, 2022

Kỷ luật của Quân đội nhân dân Nước Ta thực ra là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương, điều lệ của Đảng ; hiến pháp, pháp lý của Nhà nước tương thích với đặc thù, tình hình, tính năng, trách nhiệm của quân đội. Chính vì thế, quản trị Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan trọng nhấn mạnh vấn đề : Bên cạnh lý tưởng chiến đấu, kỷ luật quân đội là điểm mấu chốt tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành vi của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt quan trọng là trên mặt trận ; do vậy, kỷ luật là động lực vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Người luôn nhu yếu mọi cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân phải chấp hành kỷ luật một cách tự giác và nghiêm minh ; so với mệnh lệnh cấp trên ban xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành ; báo cáo giải trình từ dưới lên trên phải ngay thật, nhanh gọn và thiết thực ; là cá thể phải tuyệt đối phục tùng tổ chức triển khai ; số ít phải phục tùng hầu hết ; địa phương phục tùng Trung ương … quản trị Hồ Chí Minh cũng chú ý quan tâm, kỷ luật phải được thi hành bình đẳng, đồng điệu, triệt để từ trên xuống dưới, không phân biệt đối xử .

Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta cho thấy, quan điểm “Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội” của Bác thực sự là một di sản tư tưởng, lý luận quý báu; một nguyên tắc đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từ một đội quân du kích lúc ban đầu trở thành một quân đội có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn kiên định trước mọi khó khăn, thử thách; cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng quân đội lúc bấy giờ, để duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, cùng với việc chỉ huy của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và những cơ quan chức năng, yên cầu đội ngũ cán bộ chỉ huy, chỉ huy những cấp cần phải làm tốt công tác làm việc giáo dục, tăng cường quản trị, duy trì kỷ luật trong đơn vị chức năng, thực thi giải quyết và xử lý nghiêm minh, triệt để mọi vấn đề vi phạm kỷ luật theo đúng pháp luật. Quan tâm kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, người đứng đầu những cơ quan, đơn vị chức năng phải là những cán bộ luôn gương mẫu, tận tụy trong công tác làm việc, chấp hành nghiêm pháp lý Nhà nước, kỷ luật quân đội làm tấm gương sáng cho bộ đội học tập, noi theo. Có như vậy, kỷ luật của quân đội ta mới thật sự là nghiêm minh, tự giác, tạo nền móng thiết kế xây dựng sự đoàn kết, nhất trí kiến thiết xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh luyện, từng bước tân tiến, thực thi thắng lợi mọi trách nhiệm được giao .

[*]. Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 461.

Thành Vinh (Tổng hợp)

Source: https://kierre.info
Category: Tại Sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.